Statut

GORZOWSKIEGO KLUBU SPORTOWYCH GIER KARCIANYCH i UMYSŁOWYCH „KONTRA”

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Gorzowski Klub Sportowych Gier Karcianych
  i Umysłowych „Kontra” (w skrócie: GKSGK i U „Kontra” w Gorzowie Wielkopolskim), zwane dalej Klubem.
 2. Nazwa Klubu jest zastrzeżona.

2.

Klub  jest społeczną organizacją powołaną dla rozwoju kultury fizycznej i umysłowej, w tym w szczególności w zakresie sportów i gier umysłowych w środowisku swojego działania.

3.

Terenem działania Klubu jest terytorium Polski, a siedziba Klubu mieści się w Gorzowie Wielkopolskim.

4.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do realizacji swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

5.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną

6.

Klub może używać odznak, pieczęci, znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

 Cele i zasady działania

7.

Celem Klubu jest:

 1. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej i umysłowej społeczeństwa.
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego rozwijania kultury fizycznej, umysłowej i sportu wyczynowego w zakresie gier umysłowych wśród społeczności lokalnej.
 3. Kształtowanie – pielęgnowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Klubie patriotyzmu i walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
 4. Umożliwienie członkom Klubu uczestnictwa w rozgrywkach sportowych różnych gier karcianych i rozrywek umysłowych.
 5. Podwyższenie umiejętności sportowych swoich członków poprzez organizowanie turniejów indywidualnych, parami i drużynowych w różnych karcianych grach sportowych, w tym między innymi Baśka, Baśka Kaszubska Kop, 66, 1000, Kanasta, Skat, Kierki, 3-5-8, Brydż Sportowy i innych grach umysłowych.
 6. Rozwijanie systemu sportowych rozgrywek w grach karcianych i umysłowych dla młodzieży i dorosłych oraz propagowanie gier karcianych i umysłowych
  w społeczeństwie.
 7. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi kulturą fizyczną, sportem wyczynowym i rozrywkami umysłowymi przede wszystkim.

8.

Zasady działania

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Klub może być członkiem innych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, sportu wyczynowego i rozrywek umysłowych, o podobnym lub takim samym zasięgi działania.
 2. Działalność sekcji tematycznych (określonej gry i rozrywki umysłowej), sekcje mogą być również terytorialne,
 3. Ustalanie kierunków rozwoju gier karcianych i umysłowych
  w mieście i regionie.
 4. Ustalanie regulaminów, kalendarzy imprez oraz prowadzenie rozgrywek indywidualnych, drużynowych i pucharowych oraz innych zawodów dotyczących sportowych gier karcianych i umysłowych.
 5. Prowadzenie ewidencji zawodników sportowych gier karcianych i umysłowych zrzeszonych w Klubie lub biorących udział w rozgrywkach inspirowanych przez GKSGK i U „Kontra”.
 6. Organizowanie obozów szkoleniowych oraz imprez sportowych, w tym dla młodzieży.
 7. Szkolenie instruktorów oraz sędziów zgodnie z przepisami krajowych i regionalnych związków karcianych gier sportowych i umysłowych.
 8. Współdziałanie z innymi klubami prowadzącymi działalność sportową i w zakresie gier umysłowych.
 9. Organizowanie Festiwali Sportowych Gier Umysłowych.
 10. Udzielanie pomocy techniczno-organizacyjnej terenowym sekcjom sportowych gier karcianych i umysłowych.
 11. Dążenie do wypracowania jednolitych zasad rozgrywek sportowych gier karcianych i umysłowych w regionie i kraju.

 

Rozdział III

 

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

9.

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

10.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych.
 • członków wspierających.

11.

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełne prawo do zdolności do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych:

 

 • małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość mogą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • małoletni poniżej 16-tu lat, za zgodą swych ustawowych przedstawicieli mogą należeć do Klubu ale bez głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

 

 1. Członkiem Honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju sportowych gier karcianych i umysłowych oraz sportu w ogóle. Wniosek o nadanie praw Honorowego Członka Klubu sporządza Zarząd Klubu, a decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Klubu.

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Klubu, po opłaceniu wpisowego.
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu.

12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu,

3) zaskarżenie do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Klubu
o skreśleniu z listy członków,

4) korzystanie z majątku Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,

3) brania czynnego udziału w działalności Klubu.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do zniżek z tytułu wpisowego w turniejach

sportowych gier karcianych i umysłowych organizowanych przez GKSGK i U

„Kontra”.

13.

Honorowi członkowie Klubu mają prawo:

 • uczestniczyć w obradach gremiów wykonawczych (Zarząd i Komisja Rewizyjna) oraz w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym,
 • Honorowi Członkowie Klubu są zwolnieni z odpłatności składek członkowskich,
 • Honorowi członkowie posiadają obowiązki wynikające z § 12 ust. 2 pkt. 1 i 3.

14.

Członek wspierający ma prawo do:

 • uprawnień określonych w § 12 ust.1 pkt. do pkt. 5,
 • brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu,
 • członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2. pkt. 1 i 2.

15.

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,

 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)  skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania

z opłatą składek lub innych zobowiązań przez okres 12 miesięcy,

4)  wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu z powodu nieprzestrzegania

postanowień statutu, regulaminów i uchwał Klubu lub działania na jego

szkodę.

 1. W przypadkach określonych ust. 1 pkt. 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia w formie pisemnej uchwały.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30-tu dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Klubie stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

  Rozdział  IV

Władze Klubu

16.

 1. Władzami Klubu są:

1)  Walne Zgromadzenie Członków,

 • Zarząd Klubu,
 • Zarządy Sekcji Sportowych Gier Karcianych i innych gier oraz rozrywek umysłowych,

3) Komisja Rewizyjna Klubu.

 1. Kadencja władz trwa trzy lata.
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy obecności przynajmniej (50% + 1), przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych głosów.

Walne Zgromadzenie Członków

17.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być:

1) Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym Członków

zwoływanym co trzy lata,

2) Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym Członków, zwoływanym

co roku dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok,

3) Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków.

 

 1. Termin Walnego Zgromadzenia Członków, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż czternaście dni przed datą Zgromadzenia. Dopuszczalne są informacje przesłane e:mailem, potwierdzenie przyjęcia informacji przez podpisanie listy potwierdzającej przyjęcie  informacji o Zgromadzeniu oraz powiadomienie tradycyjne listem za pomocą poczty.

18.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:

1) uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej Klubu,

3) wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych

Klubu,

4) z własnej inicjatywy.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 1. Walne Zgromadzenie jest prowadzone zgodnie z przyjętym „Regulaminem obrad” oraz statutem Klubu.

 

19.

W Walnym  Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

20.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:

 • honorowi członkowie Klubu.
 • przedstawiciele członków wspierających.
 • osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • uchwalanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie kierunków działania Klubu,
 • nadawanie na wniosek Zarządu tytułów Honorowych Członków Klubu oraz Honorowego Prezesa Klubu,
 • ustalanie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz tematyki jego obrad,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną Klubu.
 • 22.

 

Postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków są prawomocne:

 

 • w I – szym terminie, przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do glosowania,
 • w II – gim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

 Zarząd Klubu

23.

Władzą Klubu między Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd.

24.

 1. Zarząd Klubu składa się 5 – 9 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym ustalonym w Regulaminie obrad.
 2. Zarząd klubu składa się z Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu.
 3. W przypadku rezygnacji prezesa z pełnienia funkcji, zarząd Klubu powierza pełnienie funkcji p. o jednemu z w wiceprezesów lub sekretarzowi. Pełnienie tej funkcji może trwać tylko do najbliższego Walnego Zgromadzenia Klubu.
 4. Liczbę członków Zarządu nadaną kadencję ustala każdorazowo Walne Zgromadzenia Klubu.

25.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • uchwalanie regulaminów: pracy Zarządu, nagród i wyróżnień oraz dyscyplinarnego Klubu,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Klubu oraz prowadzenie ewidencji członków Klubu,
 • reprezentowanie Klubu na zewnętrz, a występowanie w jego imieniu dokonuje Prezes,
 • powoływanie i zawieszanie działalności sekcji sportowych gier karcianych i innych gier i rozrywek umysłowych,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich na dany rok,
 • kierowanie działalnością Klubu,
 • uchwalanie i realizowanie budżetu Klubu,
 • powoływanie na wniosek minimum czterech członków Klubu sekcji sportowych w zakresie gier karcianych oraz innych gier umysłowych,
 • uchwalanie i realizowanie kalendarza imprez Klubu na sezon (jesień – wiosna),
 • analizowanie pracy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności sekcji poszczególnych gier karcianych i umysłowych (po rundzie i sezonie),
 • uchwalanie wysokości opłat z tytułu udziału w turniejach organizowanych

przez Klub,

 • akceptowanie na wniosek poszczególnych sekcji składu kadry na prestiżowe dla Klubu turnieje , w tym w szczególności mistrzostwa regionu, kraju oraz wszystkie turnieje międzynarodowe,
 • powoływanie komisji i zespołów roboczych i ustalanie zasad ich działania.
 • składanie Komisji Rewizyjnej Klubu wyjaśnień z realizacji budżetu oraz

wniosków i zaleceń,

 • składanie sprawozdań z działalności Klubu.

26.

 1. Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 2. Dla realizacji kalendarza imprez przyjętego przez Zarząd Klubu na dany sezon(lub całą kadencję władz klubu), Zarząd Klubu może powołać menedżera sportowego.

           

Komisja Rewizyjna Klubu

27.

Komisja Rewizyjna Klubu wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Klubu do kontroli działalności Klubu.

28.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji w Klubie.
 3. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego inny członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

 • kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, działalności statutowej Zarządu Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności,
 • występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
 • żądanie od Zarządu Klubu wyjaśnień w zakresie wniosków pokontrolnych,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie kar nałożonych przez Zarząd Klubu.

 

Kooptacja władz Klubu

30.

 1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu.

Rozdział V

 

Terenowe Jednostki Organizacyjne

31.

 1. Klub może posiadać Terenowe Jednostki Organizacyjne .
 2. Jednostką organizacyjną jest sekcja sportowej gry karcianej albo innych gier umysłowych.

32.

Tworzenie Terenowych Jednostek Organizacyjnych

 1. Jednostkę Terenową – sekcję (określonej) gry karcianej albo innej gry umysłowej mogą tworzyć wyłącznie członkowie Klubu.
 2. Sekcję tworzy się poprzez zgłoszenie do Zarządu Klubu na stosownym, opracowanym przez Zarząd Klubu, formularzu „Zgłoszenie Sekcji” z podaniem funkcji – przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza sekcji oraz miejsca rozgrywania turniejów sportowych z jednoczesnym opłaceniem na dany rok składek członkowskich na rzecz Klubu.

 

Rozdział VI

Wyróżnienia, nagrody i postępowanie dyscyplinarne

33.

 1. Członkom Klubu za wzorowe wypełnianie zadań i obowiązków oraz za osiągnięcia sportowe przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:
 • pochwały ustne i pisemne,
 • nagrody rzeczowe i pieniężne,
 • dyplomy i odznaki honorowe.
 1. Wyróżnienia i nagrody udziela Zarząd Klubu.
 2. Udzielanie wyróżnień i nagród powinno mieć charakter uroczysty.

34.

 1. Członkom Klubu, którzy swym nagannym postępowaniem przynoszą ujmę dla Klubu, nie przestrzegają obowiązujących zasad podczas rozgrywek sportowych oraz nie przestrzegają norm etycznych, w tym fair-play obowiązujących sportowców mogą być udzielane kary:
 • wytknięcia nagannego postępowania
 • upomnienia,
 • nagan,
 • dyskwalifikacja na okres do sześciu miesięcy,
 • wykluczenie z klubu.
 1. Udzielenie kary powinno być poprzedzone wnikliwym postępowaniem wyjaśniającym
 2. Udzielona kara powinna spełniać głównie aspekty wychowawcze.
 3. Ukarany może się odwołać do Komisji Rewizyjnej Klubu w terminie 14 dni od decyzji Zarządu Klubu.

Rozdział VII

 Majątek i fundusze

35.

Majątek Klubu mogą stanowić:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,

36.

Źródłami powstania majątku Klubu są:

 • składki członkowskie i wpisowe,
 • darowizny i zapisy,
 • wpływy z działalności statutowej Klubu,
 • dotacje na zadania zlecone lub powierzone przez samorządy lub organy rządowe,
 • składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału

każdego roku,

 • wpisowe wpłaca się przy składaniu deklaracji.

37.

 1. Dla oświadczenia woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu w tym: Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.
 2. Dla ważności innych pism lub dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego na piśmie Wiceprezesa.

                      

           Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

38.

 1. Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu i zatwierdzenia przez władze rejestracyjną.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując  uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków ustala likwidatora Klubu oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami).

 

Statut zawiera: osiem rozdziałów, trzydzieści osiem §,  na 11 stronach.

 

Zatwierdzono na I Zebraniu Programowo – Wyborczym GKSGK i  U „Kontra” – 4.04 2013.